Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δείτε τις Θέσεις Εργασίας και τα Προγράμματα για Ανέργους στο Νομό Κοζάνης

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 12:20 / 13-06-2017
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται εργοθεραπευτής, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με αυτισμό 
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με αυτισμό (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ», με έδρα την Τ.Κ Αργίλου του Δήμου Κοζάνης, ανακοινώνει τη προκήρυξη μιας (1) θέσης εργοθεραπευτή/τριας και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα.
Για τη θέσης της προκήρυξης αυτής οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Πτυχίο ΤΕΙ εργοθεραπευτών.
Η έναρξη της απασχόλησης προσδιορίζεται για την 21η/8/2017.
Παρακαλούν οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση να υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου autismkozani@yahoo.gr.
Η απάντηση θα δίνεται δια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ερωτώντα  ή τηλεφωνικά.

Επίσης η υποβολή  των βιογραφικών θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου autismkozani@yahoo.gr
Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών λήγει την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/1-thesi-ergotherapefti-sto-kentro-dimiourgikis-apascholisis-atomon-aftismo/
-----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής για εργασία.
Πληροφορίες τηλ. 6931433081
Ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/thesi-ergasias-zitite/
--------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται νέος-νέα με εμπειρία στον μπουφέ και στο σέρβις
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ e-mail : moreicecreamkoz@gmail.com
-------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από εμπορική εταιρεία με έδρα την Κοζάνη ζητείται υπάλληλος για το τμήμα του χρωματοπωλείου
Από εμπορική εταιρεία με έδρα την Κοζάνη ζητείται υπάλληλος για το τμήμα του χρωματοπωλείου για μόνιμη εργασία.
Απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο info@epilogic.gr με θέμα : Κωδικός θέσης ΧΡΩΜ2017 
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/43279
-----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται ψήστης με εμπειρία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης (grill,φριτέζα) με εμπειρία. Ωράριο 12:00-18:00. ΤΗΛ.6989387000
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/4337
------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ 8ΜΗΝΑ - 42 προσλήψεις στoν ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) σαράντα δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών -Υποσταθμών (βάρδια)
27 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια)
10 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία. Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Μ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΑΗΣ/ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 -ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη αρμοδίων υπαλλήλων κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας 24610-54305 ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας τηλ. επικοινωνίας : 24610-54265.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κοζάνης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιτέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
-------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών – Ηλ. Ενέργειας στην Κοζάνη 
Μια δυναμική εταιρεία στον χώρο της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ηλεκτρικού ρεύματος, ζητά να προσλάβει ένα στέλεχος για εταιρικές πωλήσεις.

Η εταιρεία ανήκει σε γνωστό ‘Όμιλο εταιρειών που παρέχει σύνολο υπηρεσιών προς εταιρείες με έδρα τον Πειραιά. Η θέση θα έχει έδρα την Κοζάνη.

Οι κάτοχοι των θέσεων θα έχουν σαν κύρια ευθύνη του την αξιοποίηση των υπαρχόντων πελατών, τον εντοπισμό νέων πελατών, την παρουσίαση της εταιρείας σε υποψήφιους πελάτες, την διερεύνηση των αναγκών των πελατών και τη διαχείριση των παραγγελιών τους.
Θα οργανώσουν το γραφείο της Κοζάνης. Θα αναφέρονται στον Γενικό Διευθυντή.

Οι θέσεις απευθύνονται σε στελέχη με δυναμισμό και επιχειρηματικό πνεύμα, να μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα και με άνεση, επιδεικνύοντας αποτελεσματική ικανότητα σε επικοινωνία, διαπραγματευτικές ικανότητες, εμπειρία σε χειρισμό πελατών και να εστιάσουν στο αποτέλεσμα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3ετη εμπειρία σε ανάλογη θέση πωλήσεων σε εταιρικούς πελάτες κατά προτίμηση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή και ηλεκτρικό ρεύμα.
Να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, και να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.
Να διαμένουν στην Κοζάνη ή σε μια κοντινή τοποθεσία.

Η εταιρεία έχει στο πελατολόγιο της σημαντικές επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά, επενδύει στην εκπαίδευση των στελεχών της.
Παρέχει ένα πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο αποδοχών, bonus πωλήσεων, αυτοκίνητο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν βρίσκετε τη θέση ενδιαφέρουσα, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο cv@futuretrend.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης AMΤΚ /05/17
----------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται οδηγός-πωλητής 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α)ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β)ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2461037632.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/42971
-------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προκήρυξη για 1 θέση δικηγόρου στην ΔΕΥΑ Κοζάνης
----------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται Λογοθεραπεύτρια για πρόσληψη σε Κέντρο ειδικών θεραπειών στην Κοζάνη 
Τηλ 6932607357 2461501990 
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/43079
----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται φύλακες σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη
Από την k2 security ζητούνται φύλακες με άδεια για να καλύψει τις ανάγκες της για την περιοχή της Κοζάνης & της Πτολεμαΐδας.
Aπαραίτητα προσόντα : κατοχή άδειας security & Πιστοποίηση, Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
Αποστολή Βιογραφικού (άδεια εργασίας) στο email: cv@k2security.gr
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitounte-filakes/
-------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα για πλήρης απασχόληση σε φαρμακείο της Κοζάνης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, Η/Υ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ pharmacy444@outlook.com
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/42458
--------------------------------------------- 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κυρία 30-40 ετών για απασχόληση στην κουζίνα εστιατορίου
Ζητείται κυρία 30-40 ετών για απασχόληση στην κουζίνα εστιατορίου με 12μηνη ανεργία και άνω με επαρκή εμπειρία.
Πληροφορίες 2461023100.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/42456
-----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται νέος για εργασία σε συνεργείο αυτοκινήτων που εδρεύει στα Μελίσσια Κοζάνης.
Πληροφορίες στο τηλ. 6940096544 – Απογευματινές ώρες.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/42071
--------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας από εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων στην Πτολεμαΐδα 
Εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων με έδρα την Πτολ/δα ζητά νέες και νέους να εργασθούν ως φωτογράφοι σε αίθουσες εκδηλώσεων. 
Απαραίτητα προσόντα : επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά, δυναμισμός και θετική διάθεση. 
Παροχές, συνεχής εκπαίδευση, φωτογραφικός εξοπλισμός, Bonus επίτευξης στόχων, ευχάριστο κλίμα εργασίας. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 6932287025 ώρες 10:00-14:00 
-----------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται απόφοιτος του τμήματος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Η εταιρεία axelteam ζητά να προσλάβει απόφοιτο ΤΕΙ του τμήματος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο μάϊλ info@axel.gr 
-------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται καμαριέρα με εμπειρία από ξενοδοχείο στην Κοζάνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944263049
------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από φροντιστήριο στην Κοζάνη ζητούνται καθηγητές όλων των ειδικοτήτων
Αποστολή βιογραφικού στο email kozani@poukamisas.gr
--------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας στο κατάστημα Goody’s Burger House στην Κοζάνη
Το κατάστημα εστίασης Goody’s Burger House στην Κοζάνη επιθυμεί να προσλάβει κοπέλες για τετράωρη εργασία.
Για βιογραφικά και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατάστημα κατά τις ώρες 12:00-13:00, στην οδό Πλατεία Ελευθερίας 5.
ΠΗΓΗ : http://www.kozanilife.gr/2017/05/ergasia-goodys-kozanis/
------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται μηχανικός αυτοκινήτων με εμπειρία, για αντιπροσωπεία αυτοκινήτων
Ζητείται μηχανικός αυτοκινήτων με εμπειρία για την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Καλημερης ΟΕ.
Με πλήρες απασχόληση 8ωρο.
Υπεύθυνος εταιρίας Καλημέρης Ιωαννης. Τηλ 6947523537
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/40972
--------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα για εργασία σε καφέ στην Κοζάνη
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 241023276 και 6979773334
---------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται νέος για μερική απασχόληση σε λογιστικό-ασφαλιστικό γραφείο
Ζητείται νέος με γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel) και δίπλωμα οδήγησης για μερική απασχόληση σε λογιστικό – ασφαλιστικό γραφείο τις πρωινές ώρες.
Βασικός μισθός + Bonus παραγωγικότητας.
Πρόσθετα προσόντα : Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας.

Για πληροφορίες καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου 6977709051.

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/39891
----------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΔΔΗΕ : Προσλήψεις με 8μηνα στην Κοζάνη
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Δ/νσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Κοζάνης, που εδρεύουν στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (Εναερίων -Υπογείων Δικτύων)
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
1 ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βερμίου 26, Τ.Κ. 501 32 – ΚΟΖΑΝΗ, απευθύνοντάς την προς τον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Παπακωνσταντίνου Αντωνίας (τηλ. Επικοινωνίας : 24610 51113).
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/deddie-proslipsis-8mina-stin-kozani/
--------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται γυναίκα για εργασία σε cafe στην πόλη της Κοζάνης
ΖΗΤΕΙΤΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22
ΤΗΛ:6932-912-915 (ΧΡΗΣΤΟΣ)

-------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται τεχνήτρια νυχιών ηλικίας 29-35 εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ 
Ζητείται τεχνήτρια νυχιών ηλικίας 29-35 εγγεγραμμένη στον OAEΔ για απασχόληση σε κατάστημα περιποίησης άκρων μέσω επιδοτούμενου προγράμματος. 
Τηλ. επικοινωνίας 2461401626. 
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/38591
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κατάστημα ορθοπεδικών ειδών ζητά να προσλάβει πωλητή ή πωλήτρια με ειδικότητα νοσηλευτή ή φυσιοθεραπευτή
Κατάστημα ορθοπεδικών ειδών ζητά να προσλάβει πωλητή ή πωλήτρια με ειδικότητα νοσηλευτή ή φυσιοθεραπευτή (κατά προτίμηση) για την προώθηση των προϊόντων της στην δυτική Μακεδονία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
–Επιθυμιτή εμπειρία στην πώληση και εφαρμογή των προϊόντων
-Ηλικία έως 35 ετών
-Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
-Βασικός μισθός και bonus παραγωγικότητας.
Αποστολή βιογραφικών στο vrakazoi@gmail.com
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/38610
------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται εργατοτεχνίτης με επαγγελματική εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές 
Αποστολή βιογραφικών μόνο μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : triton14@gmail.com
---------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ : Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων για το Πρότυπο Βιοπαθολογικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο Βαχτσεβάνου Κων/νου.
Πληροφορίες στα τηλ. 2461401298, 6973992255.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ 8ΜΗΝΑ - Νέες 46 θέσεις στα 8μηνα προκηρύσσει το ΛΚΔΜ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
6 ατόμων ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
40 ατόμων ΔΕ Φυλάκων
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 26 Μαΐου.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052251).
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/nees-46-thesis-sta-8mina-prokirissi-lkdm/
-------------------------------------------------------------------------------- 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εταιρεία καταξιωμένη στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, αναζητά Ηλεκτρολόγο Mηχανικό Π.Ε.
Η εταιρία Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ, καταξιωμένη στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, αναζητά Ηλεκτρολόγο μηχανικό Π.Ε. με σχετική εμπειρία σε Η/Μ έργα.
Απαραίτητα Προσόντα
Σχετική επαγγελματική εμπειρία και παρακολούθηση υλοποίησης τεχνικών έργων
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
Άριστη γνώση Αγγλικών
Ομαδικός με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή Βιογραφικού
Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ : info@alphaekkentro.gr
Επικοινωνία : 2461049192
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/36739
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εταιρία ζητά πωλητή για την περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας 
Η εταιρία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ζητά πωλητή για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Περιγραφή εργασίας
Ανάπτυξη πελατολογίου
Εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης σε νέα προϊόντα
Reporting

Απαραίτητα προσόντα
Πενταετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον τομέα των τροφίμων κατά προτίμηση.
Δίπλωμα οδήγησης
Ευχέρεια  χρήσης συστημάτων παραγγελιοληψίας και γενικά Η/Υ – Γνώση Ms Office.

Παροχές
Πλήρες πακέτο αποδοχών με ασφάλιση
Αυτοκίνητο
Κινητό
Μπόνους επίτευξης στόχων

Αποστολή βιογραφικών και στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο και e–mail)  μέχρι 19/05/2017 στο info@voion.gr – Υπόψη Κωτούλα Αλέξιου.

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/193767-2/

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται άτομο με επαγγελματική εμπειρία στο χειρισμό στράντζας (πρέσσας)
Ζητείται άτομο με επαγγελματική εμπειρία στο χειρισμό στράντζας (πρέσσας) για απασχόληση σε εταιρεία στην Κοζάνη.
Επιθυμητή η κάρτα ανεργίας και η λήψη επιδόματος ανεργίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 36538
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/36473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται σερβιτόρα & μπάρμαν για cafe – bar στην Κοζάνη 
Tο Cafe-Bar Gazi στην Κοζάνη ζητά σερβιτόρα και μπάρμαν (έμπειρους) για βραδινή εργασία.
Τηλ. 2461026490 
------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΥΑ Εορδαίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ 2ΜΗΝΑ - 43 Θέσεις εργασίας στο ΛΚΔΜ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 5.05.2017 μέχρι και 15.05.2017 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης-Πτολ/δος Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2463052468,284), την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1. Αίτηση συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται απο την υπηρεσία)
2.Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας
3.Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του, γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας κ.λ.π.).
4.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
----------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας σε φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών στην Πτολεμαΐδα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας, με εμπειρία στις εξετάσεις Β1 και Β2 του Πανεπιστημίου των Goethe, προκειμένου να εργαστεί σε φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών της πόλης μας στη διάρκεια της θερινής περιόδου 2017 και χειμερινής 2017 – 2018.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6993673088

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/193115-2/
------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΙΑΣ : Εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στα Λεύκαρα Κοζάνης, ζητά έμπειρο τυροκόμο
Εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προ’ι’όντων στα Λεύκαρα Κοζάνης, ζητά έμπειρο τυροκόμο για πλήρη απασχόληση και τεχνολόγο τροφίμων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 24610 71088, 6982066599.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/35254

------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εταιρία ανάπτυξης microcontrollers με έδρα στην Κοζάνη, ζητά προγραμματιστή python για ανάπτυξη λογισμικού
Γνώσεις javascript, C++, επιθυμητές.
Επίσης πρόσθετες γνώσεις σχεδιασμού hardware εκτιμούνται ιδιαίτερα.
Η εργασία μπορεί να παρέχεται από την έδρα του προγραμματιστή με περιοδική μόνο φυσική παρουσία του στην έδρα της εταιρίας.
Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.
Περισσότερα τεχνικά στοιχεία για άποψη των προϊόντων και των απαιτήσεων, στην ιστοσελίδα : www.anax-controls.com
Βιογραφικά στο info@anax-controls.com ή info@hydronic.gr
----------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Την πρόσληψη, εξήντα οκτώ (68) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης – σίτισης και φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» – «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», νοσηλευτικές Μονάδες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, ανακοίνωσε η διοίκηση του Γ.Ν. Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο νοσοκομείο (ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017).

Πρόκειται για 39 θέσεις στο νοσοκομείο Κοζάνης και για 29 θέσεις στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, οι οποίες αφορούν ειδικότητες καθαριστών - καθαριστριών, φυλάκων, μαγείρων και για προσωπικό Εστίασης – ειδικότητας Τραπεζοκόμων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Μαμάτσειου, στην ακόλουθη διεύθυνση : Κ. Μαματσίου 1, ΤΚ 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Πασχαλίδου Μαρίας και Αναστασοπούλου Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας : 2461 352 809).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες
ΚΩΔΙΚΟΣ 101 Νοσοκομείο Κοζάνης Κοζάνη ΥΕ Καθαριστών -στριών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -8ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ 102 Νοσοκομείο Κοζάνης Κοζάνη ΥΕ Καθαριστών -στριών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη 4ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 12

ΚΩΔΙΚΟΣ 103 Νοσοκομείο Κοζάνης Κοζάνη ΔΕ Φυλάκων
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη 8ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 5

ΚΩΔΙΚΟΣ 104 Νοσοκομείο Κοζάνης Κοζάνη ΔΕ Φυλάκων
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη 4ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ 105 Νοσοκομείο Κοζάνης Κοζάνη *ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – ειδικότητας Τραπεζοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -4ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 12

ΚΩΔΙΚΟΣ 106 Νοσοκομείο Κοζάνης Κοζάνη *ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -8ωρη απασχόληση)
ΘΕΣΕΙΣ 3

ΚΩΔΙΚΟΣ 107 Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδας ΥΕ Καθαριστών -στριών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -8ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 11

ΚΩΔΙΚΟΣ 108 Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδας ΥΕ Καθαριστών -στριών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη – 5ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 5

ΚΩΔΙΚΟΣ 109 Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδας ΔΕ Φυλάκων
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -8ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ 110 Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδας *ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – ειδικότητας Τραπεζοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -6ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 1

111 Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδας *ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – ειδικότητας Τραπεζοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη 4ωρη απασχόληση) ΘΕΣΕΙΣ 6
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προκηρύχθηκαν 245 θέσεις για σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές στα Ορυχεία της ΔΕΗ – Σε Μαυροπηγή & Ποντοκώμη
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης προχώρησε στην προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού 245 ατόμων συνολικά, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
Πρόκειται για θέσεις Αρχαιολόγων, Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕ Μηχανικών και ειδικευμένων εργατών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που άρχισε σήμερα Δευτέρα 24/04/2017 έως και την Παρασκευή 28/04/2017) από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ..

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες
– ΠΕ Αρχαιολόγοι Τριάντα μία (31) θέσεις για 6,5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2017
– ΠΕ Αρχαιολόγοι (Αρχαιοβοτανολόγοι) Μία (1) θέση για 6,5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2017
– ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγοι) Δύο (2) θέσεις για 6,5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2017
– ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού Δύο (2) θέσεις για 6,5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2017
4) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης Έξι (6) θέσεις για «Σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α. Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και εργαστήριο συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής» για 6,5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2017
– ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων Τρείς (3) θέσεις για 6,5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2017
– ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Διακόσιες (200) θέσεις για 6 μήνες και όχι πέραν τις 30/11/2017.
------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας από εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων στην Πτολεμαΐδα 
Εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων με έδρα την Πτολ/δα ζητά νέες και νέους να εργασθούν ως φωτογράφοι σε αίθουσες εκδηλώσεων. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά, δυναμισμός και θετική διάθεση. 
Παροχές, συνεχής εκπαίδευση, φωτογραφικός εξοπλισμός, Bonus επίτευξης στόχων, ευχάριστο κλίμα εργασίας. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 6932287025 ώρες 10:00-14:00
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/192316-2/ 
------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία στο τεχνικό τμήμα
Απαραίτητη η ικανότητα εκπόνησης ηλεκτρολογικών σχεδίων.
Η θέση περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη πελατών εξωτερικού και απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και Ηλεκτρολογικού σχεδίου.
Προϋπηρεσία-Εμπειρία σε προγραμματισμό-χειρισμό PLC καθώς και Δεύτερη ξένη γλώσσα θα προτιμηθούν.
Βιογραφικά στο mlappas@otenet.gr

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/33749
------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας από Τεχνική εταιρεία διαφόρων Ειδικοτήτων
Από Τεχνική εταιρεία ζητούνται τεχνίτες, οικοδόμοι, υδραυλικοί, συγκολλητές, μονταδόροι μεταλλικών κατασκευών, εργοδηγοί, ηλεκτρολόγοι, αλουμιναδες κτλ.
Παρακαλώ αποστολή βιογραφικού στο e-mail jobcenter278@gmail.com
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 6976565009.

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/191613-2/

------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται προσωπικό από το Funny Bunny Πτολεμαΐδας 
Από το Funny Bunny υποκατάστημα Πτολεμαΐδας ζητείται προσωπικό για μόνιμη απασχόληση.
 

Η θέση αφορά το τμήμα πωλήσεων.
Βιογραφικά με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μπορείτε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@mgtoys.gr


ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-prosopiko-apo-funny-bunny-ptolema%CE%90das/

----------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται γυμναστής στην Πτολεμαΐδα
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμναστής για εργασία σε γυμναστήριο (στα βάρη).
Giannis Mpakalis training spot.
Τηλ. 6984005766
Αν υπάρχει βιογραφικό αποστολή στο giannis13m@gmail.com.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων, ζητείται μηχανικός αυτοκινήτων (τεχνίτης) 
Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων, μηχανικός αυτοκινήτων (τεχνίτης), επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών (διαγνωστικών μηχανημάτων) και άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 

Προϋπηρεσία στο χώρο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 21000.
Αποστολή βιογραφικού στο : a.ioannidis@af-ioannidis.gr

 

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/31656
--------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας για νέους από εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων στην Πτολεμαΐδα 
Εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων με έδρα την Πτολ/δα ζητά νέες και νέους να εργασθούν ως φωτογράφοι σε αίθουσες εκδηλώσεων.
Απαραίτητα προσόντα : επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά, δυναμισμός και θετική διάθεση.
Παροχές, συνεχής εκπαίδευση, φωτογραφικός εξοπλισμός, Bonus επίτευξης στόχων, ευχάριστο κλίμα εργασίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 6932287025 ώρες 10:00-14:00

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/190805-2/

------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται πωλητής/τρία από βιομηχανία τροφίμων με έδρα την Πτολεμαΐδα
Απαραίτητα προσόντα :
Α) Δίπλωμα οδήγησης
Β) Ηλικίας μέχρι 35 ετών
Γ) Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης.
Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε ανάλογη θέση
Παρακαλώ ο κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email το βιογραφικό (με φωτογραφία) του στο παρακάτω e-mail : ergasiaptolemaida@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται Τεχνίτης Βαρέων Οχημάτων
Ζητείται Τεχνίτης Βαρέων Οχημάτων από Τεχνική Εταιρία με έδρα την Πτολεμαΐδα.
Αποστολή βιογραφικών mail : info@poultidis.com
Τηλ. επικοινωνίας 2463028510
-----------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται φύλακες για Κοζάνη-Πτολεμαΐδα.
Απαιτούμενη άδεια Security.
Μόνιμη απασχόληση,πλήρες ωράριο, ασφάλιση.
Άμεση πρόσληψη.
Αποστολή βιογραφικών hr.mandynamic@gmail.com
τηλ. 2381100600
fb. ManDynamic
-------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 θέσεις εργασίας για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης
ΘΕΣΕΙΣ
1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ψυχολόγων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κοζάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δήμος Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ.  επικοινωνίας:  2461350323,  2461350340,  2461350362,  2461350304).

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/gia-kentro-kinotitas-dimou-kozanis/

-------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ : 69 θέσεις στα 8μηνα του ΑΗΣ Καρδιάς 
ΘΕΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
- Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΦΟΡΤΩΤΕΣ) (ΔΕ) 8 μήνες Θέσεις 1
- Μηχανοτεχνίτης (ΔΕ) 8 μήνες Θέσεις 56
- Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων (με καδοτροχό) (ΔΕ) 8 μήνες Θέσεις 10
- Οδηγών (ΔΕ) Θέσεις 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14km Εθν. Οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, (αρμόδιοι υπάλληλοι ΜΠΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ τηλ. επικοινωνίας : 2461055567, ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τηλ. επικοινωνίας : 24610-55583) και ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τηλ. επικοινωνίας 24610-5
5276) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε (2) τοπικές εφημερίδες (1 Πτολεμαϊδα – 1 Κοζάνη) της ανάρτησής της στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου.
---------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ : 230 θέσεις (8μηνα) για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) – Aιτήσεις από 31/3 έως και 10/4
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/28934

---------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εταιρία ζητά πωλητή-πωλήτρια στην Κοζάνη
Η εταιρία Famous ζητά πωλητή-πωλήτρια για το νέο της κατάστημα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 30.
Θα εξετασθούν όλα τα βιογραφικά με προτεραιότητα αυτά που έχουν προυπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικού γράφοντας θέμα ‘ΚΟΖΑΝΗ’ στο e-mail : viografiko.famousshoes@gmail.com

ΠΗΓΗ : http://www.prlogos.gr/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ 8ΜΗΝΑ - Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Προσλήψεις στα 8μηνα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 27/03/2017 έως 05/04/2017
Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και 2461054265 κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ημερήσιοι) ΘΕΣΕΙΣ 2
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών –Υποσταθμών (βάρδια) ΘΕΣΕΙΣ 11
- ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια) ΘΕΣΕΙΣ 17
- ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσων και Εξοπλισμού – Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια) ΘΕΣΕΙΣ 11
- ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Τεχνίτες Συγκολλητές (ημερήσιοι) ΘΕΣΕΙΣ 1
- ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (ημερήσιοι) ΘΕΣΕΙΣ 8
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (ημερήσιοι) ΘΕΣΕΙΣ 2
- ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) ΘΕΣΕΙΣ 1
- ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου (βάρδια) Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ΘΕΣΕΙΣ 2
- ΤΕ Mηχανικοί Πληροφορικής ΘΕΣΕΙΣ 1
- ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΘΕΣΕΙΣ 1

Πατήστε στο λινκ για την προκύρηξη
 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Δείτε όλη την προκύρηξη στο παρακάτω λινκ
https://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/%CE%91%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%9F%CE%A7%201_2017.pdf

 ΠΗΓΗ : https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-ais-agiou-dimit
-----------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται εμπορικός πωλητής-τρια από βιοτεχνία Συρματοπλεγμάτων
Θα εκτιμηθεί η κατοχή ΙΧ.
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης προαιρετικά 3ης κατηγορίας.
Πληροφορίες. 6973553759
e-mail : info@xatzipantelis.gr
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-emporikos-politis/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Έως την Τετάρτη 29/3/2017, οι αιτήσεις, στο δήμο Κοζάνης, για προσλήψεις σε υδρονομείς 
Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Τετάρτη 29/3/2017, στο πρωτόκολλο του Δήμου.
1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 109/2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
    Για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης μία (1) θέση με μερική απασχόληση τριών (3) ωρών, στην Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής μία (1) θέση με μερική απασχόληση δύο (2) ωρών
    Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής, στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής μία (1) θέση με μερική απασχόληση οκτώ (8) ωρών
    Για τη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, στην Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης μία (1) θέση με μερική απασχόληση οκτώ (8) ωρών
    Για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου τρείς (3) θέσεις με μερική απασχόληση, μία τριών (3) ωρών, μία τεσσάρων (4) ωρών και μία μίας (1) ώρας και στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου μία (1) θέση με μερική απασχόληση τεσσάρων (4) ωρών ανά ημέρα.

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/26040

---------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας σε τεχνική εταιρία στην Πτολεμαΐδα
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ & ΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ, με άδεια Ά τάξης, & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ, με κατηγορία διπλώματος Ε’, ζητείται από ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.Απαραίτητη εμπειρία, σε Γερανό ή Παπαγάλο & σε επικαθήμενο φορτηγό για ειδικές μεταφορές αντίστοιχα.
Αποστολή βιογραφικών mail : info@poultidis.com
Τηλ. επικοινωνίας 2463028510

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/thesi-ergasias-gia/

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται νέος, μέχρι 25 ετών, για delivery σε cafe στην ΚοζάνηΠληροφορίες στο 2461029400.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/26366

------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται αισθητικοί στην ΠτολεμαΐδαΓίνε κι εσύ μέλος της αλυσίδας DUST+CREAM !
📣 WE ARE HIRING DUST + CREAM Πτολεμαΐδα !

Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών DUST+CREAM, αναζητά για το κατάστημά της στην Πτολεμαΐδα αισθητικούς ή μακιγιέζ, ηλικίας 20-35, με εμπειρία στις πωλήσεις, γνώσεις αγγλικών & Η/Υ.
Αρμοδιότητες :
•Εξυπηρέτηση πελατών & προώθηση καλλυντικών προϊόντων
•Τακτοποίηση προϊόντων στα ράφια, έλεγχος τιμών και διαθεσιμότητας, παραγγελίες
•Ωράριο απασχόλησης καταστημάτων, Part time ή Full Time
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
Αποστολή βιογραφικών στο : training@creamteam.gr

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitounte-esthitiki-stin-ptolema%CE%90da/

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα για εργασία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Κοζάνη
Τηλ 6937403215

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/24599 

--------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από γερμανική εταιρία ζητείται Baustellen Assistentin (γραμματέας) για εργοτάξιο στην ΠτολεμαίδαΑπό γερμανική εταιρία ζητείται Baustellen Assistentin (γραμματέας) για εργοτάξιο στην Πτολεμαίδα.
Διάρκεια περίπου 4 χρόνια,αμοιβή πολύ καλή.
Τηλ. 6944264950.

ΠΗΓΗ :
http://kozan.gr/archives/24266

-------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από γερμανική εταιρία ζητείται Baustellen Assistentin (γραμματέας) για εργοτάξιο στην ΠτολεμαίδαΑπό γερμανική εταιρία ζητείται Baustellen Assistentin (γραμματέας) για εργοτάξιο στην Πτολεμαίδα.
Διάρκεια περίπου 4 χρόνια,αμοιβή πολύ καλή.
Τηλ. 6944264950
.
ΠΗΓΗ :
http://kozan.gr/archives/24266

-----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Κοζάνη ζητείται Μηχανικός Αυτοκινήτων
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ HONDA – MITSUBISHI ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοιες θέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση αγγλικών και Η/Υ.
Αποστολή βιογραφικών : στο 3ο χλμ. Κοζάνης – Θεσ/νίκης
Τηλ. Επικοινωνίας 2461040185
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/24158
--------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται νέος για εργασία 18-29 ετών για θέση Delivery στο καφέ «Πανόραμα»
Απαραίτητο προσόν δίπλωμα μηχανής (125 cc).
Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση του καταστήματος Εφταλιώτη Αργύρη 12 τηλέφωνο επικοινωνίας 6976580025.
ΠΗΓΗ : http://kozanimedia.gr/2017/03/08/%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-18-29-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b8%ce%ad/#.WMBPfTgeJkg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται από πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Κοζάνη κοπέλες για εργασία 
Ζητούνται από πρακτορείο ΟΠΑΠ στην κοζάνη κοπέλες για εργασία άνω των 23 ετών για τα καινούργια παιχνίδια του ΟΠΑΠ VLTs.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο email : makiskohtaksis231609@gmail.com.
Τηλ. επικοινωνίας 6944353800 Κος Κονταξής Μάκης.

ΠΗΓΗ :
http://kozanimedia.gr/2017/03/07/%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bf%cf%80%ce%b1%cf%80-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bf/#.WL9Z1DgeJkg

-----------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται οδηγός με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας για μόνιμη απασχόληση σε εταιρεία στην Κοζάνη
Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 24610 36538

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/23780

------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 6 θέσεις στα δικαστήρια – δικαστικές υπηρεσίες Κοζάνης

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη…


ΠΗΓΗ
: http://kozan.gr/archives/23521

-------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται νέος – νέα με εμπειρία στο μπουφέ και στο service
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ-ΝΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ e-mail : moreicecreamkoz@gmail.com
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/23149
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται προσωπικό για το νέο κατάστημα Cash & Carry «impo» στην Πτολεμαίδα
Στείλτε το βιογραφικό σας στο impocnc@gmail.com
------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται άτομο για εργασία στο κατάστημα Mikel Κοζάνης 
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «Mikel» στην Κοζάνη αναζητά άτομο για εργασία ηλικίας έως 27 ετών.
Η παράδοση των βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) να γίνει στο κεντρικό κατάστημα Mikel της Κοζάνης επί των οδών Παύλου Μελά & Ιπποκράτους.
ΠΗΓΗ :
http://kozanimedia.gr/2017/03/01/%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84/#.WLjOgzgeJkg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται Γεωπόνος – Πωλητής, από εταιρεία με έδρα τα Σέρβια

Η εταιρεία Κέντρο Σποροπαραγωγής Ν. Ζουλιάμη ΙΚΕ με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης, ζητά Γεωπόνο – Πωλητή για εργασία.


Αποστολή βιογραφικού : zoul_nik@yahoo.gr.
Τηλ. επικοινωνίας : 2464022933
-------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται από εταιρεία στην Κοζάνη άτομο για εργασία σε γραφείο
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕΒΕ ΖΗΤΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΤΕΣ ΩΣ 10-03-2017
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ.
ΡAΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24610-37632
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/22251
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Tεχνικό γραφείο, στην Κοζάνη, ζητά για πρόσληψη ηλεκτρολόγο
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤ΄.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – 6936716455 – 2461023920.
e mail – skremmidas@hotmail.gr

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/20031
-----------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Μεγάλος Διεθνής Ασφαλιστικός και Επενδυτικός Όμιλος, αναζητεί συνεργάτες για τη στελέχωσή του, στο νομό Κοζάνης
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  :
    Εμπειρία στον χρηματοασφαλιστικό χώρο επιθυμητή
    Άνω των 26 ετών
    Τριτοβάθμια εκπαίδευση επιθυμητή
    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
    Ευέλικτη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας
    Επικοινωνιακές ικανότητες
    Φιλοδοξία για επαγγελματική εξέλιξη

 ΠΑΡΟΧΕΣ :
    Προμήθειες + bonus
    Στέγαση σε ιδιόκτητα γραφεία με γραμματειακή υποστήριξη
    Ομαδική ασφάλιση
    Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων
    Ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας
    EXTRA Χρηματοδότηση για νέους συνεργάτες
 

Αποστολή βιογραφικών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : kozani.advisors@gmail.com
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/20202#comment-13254

----------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη : Ζητείται κοπέλα για εργασία σε κατάστημα πώλησης παγωτού fresh cream
Ζητείται κοπέλα για εργασία σε κατάστημα πώλησης παγωτού fresh cream, για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ. 6976286299.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/19132

--------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Αρτοποιείο της πόλης της Κοζάνης ενδιαφέρεται για υπάλληλο στο εργαστήριο
Αρτοποιείο της πόλης της Κοζάνης ενδιαφέρεται για άτομο εργασίας στο χώρο του εργαστηρίου, το οποίο να έχει και γνώσεις στο αντικείμενο.
Πληροφορίες στο 6977481336-5.
--------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εταιρεία στον χώρο των επισκευών βαρέων οχημάτων επιθυμεί να προσλάβει ηλεκτροσυγκολλητή 
Επιθυμεί να προσλάβει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης έναν (1) ηλεκτροσυγκολλητή με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συγκολλητή (α’, β’ τάξης) προκειμένου να απασχοληθεί σε έργα σχετικά με την ειδικότητα του.
Αποστολή Βιογραφικού στο : g_iveco@otenet.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2461092233 Επιχείρησης - 6948001184 κος Γιώργος - 3972099809 κος Ιωάννης 

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/18731
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 43 θέσεις δίμηνα στο ΛΚΔΜ (Αιτήσεις από 17/2/17 μέχρι και 28/2/17)43 θέσεις δίμηνα στο ΛΚΔΜ (Αιτήσεις από 17/2/17 μέχρι και 28/2/17).
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/16606

---------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πρόσληψη 12 ατόμων στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Δείτε εδώ τις θέσεις εργασίας
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/proslipsi-12-atomon-sto-t-e-i-ditikis-makedonias/
---------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη : Φροντιστήριο ζητά συνεργάτη καθηγητή Φυσικής 
Φροντιστήριο β/θμιας εκπαίδευσης στην Κοζάνη αναζητά καθηγητή Φυσικής ως συνέταιρο.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972329891

ΠΗΓΗ :
http://kozani.tv/index.php/38947-%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-7.html

-----------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κατάστημα ορθοπεδικών ειδών ζητά να προσλάβει πωλητή (άνδρα) με ειδικότητα φυσιοθεραπευτή ή γυμναστή
Κατάστημα ορθοπεδικών ειδών ζητά να προσλάβει πωλητή (άνδρα) με ειδικότητα φυσιοθεραπευτή ή γυμναστή για την προώθηση των προϊόντων της στην δυτική Μακεδονία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
–Επιθυμιτή εμπειρία στην πώληση και εφαρμογή των προϊόντων
-Ηλικία έως 35 ετών
-Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
-Βασικός μισθός και bonus παραγωγικότητας.
Αποστολή βιογραφικών στο vrakazoi@gmail.com
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/16019
-----------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κυρία με γνώσεις ρωσικής και αγγλικής γλώσσας & χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Πληροφορίες 6978776056, αποστολή βιογραφικών hermesko@otenet.gr
ΠΗΓΗ :
http://kozan.gr/archives/15797

--------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται έμπειρη κομμώτρια από το κομμωτήριο Living Hair στην Κοζάνη
Είδος Εργασίας : Μερική απασχόληση - Μισθος - Ενσημα
Βιογραφικά στο email : livinghair@hotmail.com
24610 27527
Από : Kozani On Line​
---------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο» : Έως 15 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις της ειδικότητας βοηθός Νοσηλευτικής τραυματολογίας
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο», (σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2742 Β΄) και την 3-2-2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας,

ΚΑΛΕΙ τους υποψήφιους κατατασσόμενους καταρτιζόμενους στο τμήμα Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2016-17 της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Να υποβάλλουν αιτήσεις από 06 έως 15 Φεβρουαρίου 2017 στη γραμματεία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» που βρίσκεται απέναντι από το Νοσοκομείο Μαματσίου 6 Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352813 κ. Καλώτα Μ. και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.mamatsio.gr

Δικαιολογητικά για την κατάταξη Γ΄ Εξάμηνο
- Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία, το ΑΜΚΑ, και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ).
- Πτυχίο αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ B΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΕΠΛ συναφούς ειδικότητας.
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης Πιστοποιητικό Δήμου.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 120 ημερομισθίων του υποψήφιου στην ειδικότητα εγγραφής εάν υπάρχει.

-----------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται οδηγός-πωλητής από εταιρεία στην Κοζάνη  
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΕΛΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 32 ΕΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΩΣ 13-1-2017
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2461037632.

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/14023

---------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Koζάνη – Αγορά Εργασίας : Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων μηχανικός αμαξωμάτων (τεχνίτης)

Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων μηχανικός αμαξωμάτων (τεχνίτης), επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών (διαγνωστικών μηχανημάτων) και άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας.
Προϋπηρεσία στο χώρο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 21000.
Αποστολή βιογραφικού στο : g.balabanidis@af-ioannidis.gr »

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/14068

------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Συμπληρωματική προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα τη Φλώρινα και Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με έδρα την Κοζάνη, κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται βρεφονηπιοκόμοι και νηπιαγωγοί στην Πτολεμαΐδα

Ξεκίνησε η υποβολή βιογραφικών (στο Ηotel all day bar) από βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς για τον παιδότοπο που θα ανοίξει σε λίγο καιρό.

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/183765-2/

-----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται πωλητής – οδηγός από γνωστή επιχείρηση διανομής τροφίμων στην Κοζάνη
Γνωστή εμπορική επιχείρηση διανομής τροφίμων που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, ζητεί πωλητή-οδηγό (ex-van) με δίπλωμα γ’ κατηγορίας, επικοινωνιακό με εμπειρία στις πωλήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail : dianm@otenet.gr
ΠΗΓΗ : http://www.kozanilife.gr/2017/02/ziteitai-odigos-politis-etaireia-trofimon-kozani/
---------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η ΕΤΑΙΡΙΑ OGI ΨΑΧΝΕΙ ΔΥΚΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 6943235539
-------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Συνεργάτες, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αναζητεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες (αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συμβουλευτική επί της διαδικασίας οργάνωσης-παραγωγής- και εμπορίας αγροτικών εκμεταλλεύσεων και προϊόντων) ενδιαφέρεται για συνεργάτες.
Περιοχή Απασχόλησης : Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.
Απαραίτητα προσόντα
Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλή γνώση του αγροτικού χώρου. Ευχέρεια και άνεση στην επικοινωνία.
Επιθυμητά προσόντα
Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν οι κατέχοντες ειδικά προσόντα, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) των σχολών με κατεύθυνση τη Γεωπονική ή την Αγροτική Οικονομία και οι διαθέτοντες εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο.
Αποστολή βιογραφικού στο : hr@c-gaia.gr αναφέροντας στο θέμα «ΚΟΖΑΝΗ»
Αιτήσεις ενδιαφέροντος δεκτές έως 10 Φεβρουαρίου 2017.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/12536
------------------------------------------------------------------ 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται άτομο για εργασία από εταιρία στον κλάδο του φαρμακείου με έδρα την Κοζάνη
Εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του φαρμακείου με έδρα την Κοζάνη, αναζητά άμεσα άτομο για εργασία.
Η συγκεκριμένη θέση αφορά τις πωλήσεις της εταιρείας αλλά και τη διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο : premprokk@gmail.com
ΠΗΓΗ : http://www.kozanilife.gr/2017/01/atomo-gia-ergasia-farmakeio-kozani/

-----------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Συνεργάτες, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αναζητεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες (αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συμβουλευτική επί της διαδικασίας οργάνωσης-παραγωγής- και εμπορίας αγροτικών εκμεταλλεύσεων και προϊόντων) ενδιαφέρεται για συνεργάτες.

Περιοχή Απασχόλησης : Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.
Απαραίτητα προσόντα
Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλή γνώση του αγροτικού χώρου. Ευχέρεια και άνεση στην επικοινωνία.

Επιθυμητά προσόντα
Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν οι κατέχοντες ειδικά προσόντα, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) των σχολών με κατεύθυνση τη Γεωπονική ή την Αγροτική Οικονομία και οι διαθέτοντες εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο.

Αποστολή βιογραφικού στο : hr@c-gaia.gr αναφέροντας στο θέμα «ΚΟΖΑΝΗ»
Αιτήσεις ενδιαφέροντος δεκτές έως 10 Φεβρουαρίου 2017.
---------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 2 θέσεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στον ΑΔΜΗΕ στην Κοζάνη – Υποβολή αιτήσεων από την 01.02.2017 έως και 10.02.2017
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Aχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας.ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη : Ζητείται κοπέλα για εργασία απο πρακτορείο ΟΠΑΠ
Ζητείται κοπέλα για εργασία απο το πρακτορείο ΟΠΑΠ του κ. Λάκη Παπαδόπουλου (απέναντι απο τα Κτελ Κοζάνης). Πληροφορίες στο τηλ. 6937403215.
-------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαΐδα 
Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαΐδα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με εμπειρία στην επίβλεψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Email : synergysolutionhr@gmail.com
ΑΓΓΕΛΙΑ 2

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαΐδα, Μηχανικός Δομικών Έργων με εμπειρία στην επίβλεψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Email : synergysolutionhr@gmail.com
ΑΓΓΕΛΙΑ 3

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Κοζάνη, Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε μηχανουργείο.
Email : synergysolutionhr@gmail.com
ΑΓΓΕΛΙΑ 4

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Πτολεμαϊδα – Κοζάνη, Λογιστής ή Βοηθός Λογιστή για Γ’ κατηγορία βιβλία με εμπειρία.
Email : synergysolutionhr@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 21 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Κοζάνης
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που εδρεύει στην Κοζάνη 2° ΧΛΜ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) και τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε πρωτότυπα είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : 2° χλμ Κοζάνης-Οεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στην Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψη κ Νικολάου Νικόλαο ή κας Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας : 2461051519 ή 2461051516).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή :
 Πολίτες -> Έντυπα -Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής : Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αΡΧέζ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής : Πολίτες -> Έντυπα -Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Δειτε την προκηρυξη εδω

Read more :
ΠΗΓΗ : http://kozanionline.blogspot.gr/2017/01/21_25.html?spref=fb
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 404 μόνιμες θέσεις στα Δικαστήρια – Θέσεις για την Κοζάνη, την Καστοριά, τα Γρεβενά και την Φλώρινα 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά 404 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

 
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/10745

------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη 
Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη. Παρακαλώ ο κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email ή με fax το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στα παρακάτω στοιχεία personnel@rgcc-genlab.com ή στο fax 2385041931.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-41950-51.
Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας καθώς και ο χειρισμός Η/Υ.
Επιθυμητή επίσης κάθε συναφής προϋπηρεσία. Υποψήφιοι με μη συναφή αντικείμενο δεν θα γίνονται δεκτοί για συνέντευξη.

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-ipallilos-grafiou-gia-grammatiaki-ipostirixi/

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται ηλεκτρολόγος στην Πτολεμαΐδα από εταιρεία 
Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημά της στην Πτολεμαΐδα ηλεκτρολόγο – συντηρητή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.
Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικό χώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : info@elensa.gr
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΣΕΠ : Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1.666 θέσεις στην Υγεία (προκήρυξη)
Ξεκινά σήμερα η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην 7Κ/2016 Προκήρυξη για 1.666 μόνιμες θέσεις στην Υγεία.
Η διαδικασία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.
(Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας)

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά προκήρυξη που “τρέχει” μέσα στον Ιανουάριο από το ΑΣΕΠ μετά από αυτές για το ΕΚΑΒ, την ΕΥΑΘ και τα δικαστήρια.


Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση :

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2016
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Πηγή : http://www.aftodioikisi.gr/


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται οδηγός - πωλητής από βιοτεχνία γαλακτοκομικών προϊόντων

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟ ΜΑΡΚΑΤΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ :
ΟΔΗΓΟΣ - ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 6-8 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6972899550

---------------------------------------------------------------------------------- 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εισαγωγική εταιρία ζητά άτομα για εργασία στην Κοζάνη
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά κύριο 45 έως 55 ετών κάτοικο Κoζάνης και κάτοχο Ι.Χ αυτοκινήτου για δίωρη απογευματινή απασχόληση.
Ωράριο εργασίας 17:00-19:00 αμοιβή 300,00 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 2102513100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ώριμης ηλικίας, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, για φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας, για όλο το 24ωρο καθώς και για οικιακές δουλειές, μαγείρεμα.
Πληροφορίες τηλ. 6989536475

 
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-kiria-gia-filaxi-ilikiomenis/--------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Το περιοδικό Together free press ψάχνει για ​συνεργάτες

Το Together free press ψάχνει για ​συνεργάτες !!!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@togetherpress.gr και 24610 25600
------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται υπάλληλος γραφείου, με γνώσεις λογιστικής, από τεχνική εταιρεία με έδρα την Κοζάνη


Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών μέσω email στο ergopapak@gmail.com και μέσω fax στο 2461401304.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461042373

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/9094
----------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται υπεύθυνη καταστήματος στην Πτολεμαΐδα
Ζητείται υπεύθυνη καταστήματος για το κατάστημα ΑΝΕL Πτολεμαΐδας.
Αποστολή βιογραφικού στο  eimail:anel1@anel-fashion.gr

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-ipefthini-katastimatos-stin-ptolema%ce%90da/------------------------------------------------------------------------------------ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη : Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των έργων » SMART BUSINESS Restructuring & Consolidation» και «Mini Greek Schools».

Αναλυτικά οι θέσεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
Κατηγορία – Ειδικότητα
Έδρα θέσης
Συνολικός αριθμός θέσεων - Απαραίτητα προσόνταΕιδικός Πληροφορικής
Κοζάνη
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής
    Εμπειρία σε εφαρμογές διαδικτύου και δημιουργία λογισμικών

Γραφίστας/ρια
Κοζάνη
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας γραφιστικής
    Εμπειρία σε πάσης φύσεως γραφιστικές εργασίες

Τουριστικών Επιχειρήσεων
Κοζάνη
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ ειδικότητας τουριστικών σπουδών
    Άριστη γνώση Αγγλικών

Υπεύθυνος Σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κοζάνη
1 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
    Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
    Άριστη γνώση Αγγλικών

Η πρόσληψη των παραπάνω ατόμων θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e–mail : info@kekorama.gr έως τις 22/01/2017.
Για Πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2461040033, κα. Λάλου Εμμανουέλλα, στις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ έως 2.00 μ.μ.

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/8363

--------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα σε συνεργείο καθαρισμού 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα κάτω των 25 ετών για 8ωρη απασχόληση σε συνεργείο καθαρισμού.
Δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
Πληροφορίες τηλ. 6977440800
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-atomo-se-sinergio-katharismou/

-------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η Brunata Ελλάς Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει τεχνικό στην περιοχή της Κοζάνης
Καθήκοντα :
 Εγκατάσταση κατανεμητών κόστους θέρμανσης
 Εξυπηρέτηση πελατών
 Διαχείριση ροής εγγράφων
 Τεχνική συμβουλευτική
 Προετοιμασία/διανομή μηνιαίων λογαριασμών
 Υποστήριξη στη συντήρηση θερμικών υποσταθμών τηλεθέρμανσης

Προσόντα :
 Τεχνική/Τεχνολογική Εκπαίδευση
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Γνώση Η/Υ, εργασία σε περιβάλλον Window και σχετικών λογισμικών
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 Δίπλωμα Οδήγησης
 Δυνατότητα ταξιδιών
 Υπευθυνότητα, αφοσίωση, αυτοπεποίθηση
 Εμπειρία στον τομέα της Τηλεθέρμανσης, θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν

Προσφέρουμε :
 Επαγγελματική εκπαίδευση
 Μακροχρόνια απασχόληση
 Επιβράβευση επίτευξης στόχων

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως 20/01/2017, στα ακόλουθα email : brunata@brunata.gr ή στο nsa@brunata.gr , υπόψη κ. Σάκκου Νικολάου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Brunata Ελλάς Α.Ε., μπορείτε να βρείτε στα link : www.brunata.gr και www.dalsiabrunata.com


ΠΗΓΗ : http://kozani.tv/index.php/37639-%CE%B7-brunata-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82-%CE%B1-%CE%B5-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82-3.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται διανομέας για courier 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρωινή ημιαπασχόληση διανομέας για courier, απαραίτητο δίπλωμα μηχανάκι – αυτοκίνητο.
Πληροφορίες τηλ. 6978550486
--------------------------------- ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται σερβιτόρες για εργασία στην Πτολεμαΐδα 
Ζητείται για εργασία σερβιτόρα–ες από το SOCIAL LOUNGE BAR.
Πληροφορίες τηλ. 6987099733

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα ή κυρία για φροντίδα τετραπληγικού παιδιού στην Κοζάνη 
ZHTEITAI KOΠΕΛΑ ή ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ 15χρονου ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΑΦΟΡΑ ΕΞΑΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ 14:00 – 20:00.

Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ «ΕΜΒΟΛΙΜΩΝ» ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 13:00
ΣΤΟ 6937495729 στο email agwsegk@gmail.com ή στο Skype : agathme εάν είναι «αδύνατη» η τηλεφωνική επικοινωνία :
---------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΕΚΑ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης: Προσλήψεις προσωπικού σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη – Δείτε τις θέσεις 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλουν στο χώρο του Ειδικού Εργαστηρίου στην Κοζάνη, Αιανής 2, Τ.Κ. 501 32, (τηλ. επικοινωνίας : 2461033969) και Ειδικού Εργαστηρίου στην Πτολεμαΐδα 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα (τηλ. επικοινωνίας : 2463021513) καθημερινές από 08:30πμ – 14:30μμ.

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/keka-amea-p-e-kozanis-proslipsis-prosopikou-se-ptolema%ce%90da-ke-kozani-dite-tis-thesis/

------------------------------------------------------------------ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη και εργασίες λογιστηρίου σε εταιρεία με έδρα την Κοζάνη 
Ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη και εργασίες λογιστηρίου σε εταιρεία με έδρα την Κοζάνη.
Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών Επιπέδου Proficiency και χρήση συστημάτων ERP.
Αποστολή βιογραφικών στο mlappas@otenet.gr

ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/2474
---------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας
Ξεκινά τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
---------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΛΤΑ : Προσλήψεις 3 ατόμων στην διεύθυνση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη 3 ατόμων για 8 μήνες για τις υπηρεσιακές λειτουργίες της περιφερειακής διεύθυνσης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας των ΕΛΤΑ που εδρεύουν στους νομούς Κοζάνης, Πέλλας και Γρεβενών.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ : e-ptolemeos.gr
ΟΑΕΔ : Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 4.000 προσλήψεις στην υγεία – Δείτε τις θέσεις σε Μποδοσάκειο και Μαμάτσειο (φωτογραφία και πληροφορίες)
http://e-ptolemeos.gr/oaed-xekinisan-etisis-gia-tis-4-000-proslipsis-stin-igia-dite-tis-thesis-se-bodosakio-ke-mamatsio/
 
-----------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων στην Πτολεμαΐδα 
Zητούνται χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων από τεχνική εταιρεία με εμπειρία σε έργα αποκάλυψης για απασχόληση σε έργο στα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6973365069 & 2791025383
 ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitounte-chiristes-chomatourgikon-michanimaton-stin-ptolema%ce%90da/
--------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ασλαν ( cafe-bar-mezze) : Ζητείται κοπέλα για σέρβις στο cafe Ασλαν...πληροφορίες inbox.... Στον Aslanidis Georgios 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ξεκινάει αύριο Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου το voucher για ανέργους 29 - 64 ετών 
Ξεκινάει αύριο, Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων όσων ανέργων ηλικίας 29  - 64 ετών, ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 23.000 θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από το πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των  επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και  αφορά σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της Οικονομίας.

Στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, τονίζεται ότι «δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και έχουν ολοκληρώσει είτε α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή  προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr.
Μέσω της ιστοσελίδας οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για τυχόν θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον - Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα - Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας).

Τονίζεται ότι η επιλογή των ωφελουμένων για την ειδικότητα στην οποία θα καταρτισθούν θα γίνει μέσω της πρώτης  συμβουλευτικής συνεδρίας.
Μετά το τέλος της κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί.

Μετά τη λήξη της επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα  απασχόλησης σε 10.000 από τους  ωφελούμενους του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι μετά τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου,  το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό,  απευθύνεται σε 23.000 άνεργους και όχι σε 16.000 που προβλεπόταν αρχικώς.

 Ο προηγούμενος σχεδιασμός απευθυνόταν μόνο σε 3 οικονομικούς κλάδους, ενώ ο νέος αφορά 10 κλάδους και 60 ειδικότητες.

Στο  εξής, όλοι οι ωφελούμενοι  θα  λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, ενώ με τον αρχικό σχεδιασμό θα λάμβαναν μόλις 1.600 ευρώ.

Πλέον, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης για έξι μήνες στο 45% των ωφελουμένων, ενώ πριν υπήρχε πρόβλεψη μόνον για το 25% των ωφελουμένων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
.

ΠΗΓΗ : http://tsotili-com.blogspot.gr/2016/11/1-voucher-29-64.html
---------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πρόσληψη (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Εορδαίας
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Εορδαίας.
ΠΗΓΗ : http://kozan.gr/archives/840
-----------------------------------------------ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται έμπειρη τεχνήτρια ονυχοπλαστικής 
Εισαγωγική εταιρία με προϊόντα περιποίησης άκρων ζητά, για την περιοχή της Κοζάνης, έμπειρη τεχνήτρια μανικιούρ, ονυχοπλαστικής, από 22 ετών και άνω, να γνωρίζει κυρίως φόρμα gel.

Αποστολή βιογραφικών laidinidou@lechatnails.gr
--------------------------------------------------------------ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προσλήψεις 412 αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή – 3 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση 412 πιστώσεων για αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η κατανομή των  θέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/proslipsis-412-anapliroton-stin-idiki-agogi-3-thesis-sti-ditiki-makedonia/
Πηγή : www.e-dimosio.gr
---------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η εταιρεία OXYGEN MEDICAL SERVICE με έδρα τη Κοζάνη, αναζητεί άτομα για την επάνδρωση του τεχνικού τμήματος
Η νεοσύστατη εταιρεία OXYGEN MEDICAL SERVICE με έδρα τη Κοζάνη, αναζητεί άτομα για την επάνδρωση του τεχνικού τμήματος με κύριο αντικείμενο της επισκευή ιατρικών μηχανημάτων.

Οι θέσεις αφορούν βοηθούς τεχνικού.
Αποστολή βιογραφικών στο ο2medicalservice@gmail.com
Τηλ : 2461040751

ΠΗΓΗ : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AuSVqpgnaJwJ:www.kozan.gr/post/294062&num=1&client=firefox-b-ab&hl=el&gl=gr&strip=1&vwsrc=0

---------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη
Ζητούνται άτομα με εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρικών καταστημάτων από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα !

Bιογραφικά στο παρακάτω e-mail emporiokozan@gmail.com!
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/thesis-ergasias-se-ptolema%ce%90da-ke-kozani/

---------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη : Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων μηχανικός αμαξωμάτων (τεχνίτης) 
«Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων μηχανικός αμαξωμάτων (τεχνίτης), επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών (διαγνωστικών μηχανημάτων) και άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Προϋπηρεσία στο χώρο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 21000.
Αποστολή βιογραφικού στο : g.balabanidis@af–ioannidis.gr »
----------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Επιχείρηση στο χώρο του εμπορίου στην Πτολεμαΐδα επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο
Επιχείρηση στο χώρο του εμπορίου στην Πτολεμαΐδα επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για τη διαχείριση απαιτητικού e-shop.

Απαραίτητα Προσόντα :
· Πολύ καλή διαχείριση e-shop και on-line platform
· Βασικές γνώσεις photo shop
· Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
· Προσανατολισμός στην άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.

Επιθυμητά προσόντα :
· Γνώσεις Web developing, ή web designing
· Γνώσεις γραφίστα
· Γνώση VirtueMart
· Εμπειρία ενός έτους σε διαχείριση e-shop
· Γνώση ERP
· Κάτοχος πτυχίου σχολής πληροφορικής (ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κτλ)
· Γρήγορη αντίληψη
· Διάθεση για δουλειά

Η επιχείρηση παρέχει :
· Βασικό μισθό
· Διαρκή εκπαίδευση
· Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο viografiko@successissimple.gr με κωδικό θέσης ITTECH092035

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/293717

----------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προκήρυξη µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για το γραφείο του δημάρχου Κοζάνης 
Την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του ∆ηµάρχου Κοζάνης µε σκοπό να παρέχει συµβουλές και να διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά προς το ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για θέµατα εσωτερικής οργάνωσης του ∆ήµου, λειτουργίας του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, κανονισµών λειτουργίας των οργανικών µονάδων, προµηθειών, και ιδιαίτερα για θέµατα πολιτισµού, πολιτιστικής διαχείρισης καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το ∆ήµαρχο.

Καλούµε τους/τις ενδιαφερόµενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους στα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). 2 Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., αντίγραφο των οποίων θα πρέπει να προσκοµιστεί.

Γ) Να διαθέτουν εργασιακή εµπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά σε σχέση µε το αντικείµενο που περιγράφεται παραπάνω.

Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής :
Για τους µισθωτούς, του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα µε :
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µε :
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας ∆) Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Πιστοποιητικό επιπέδου Β2).

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται µέχρι και την 02-12-2016 στα γραφεία της υπηρεσίας µας στο ∆ήµο Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, Τµήµα Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. 2461350323 – 50340 – 50362) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/292960

------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οδηγοί-Συνοδοί Χρηματαποστολών και Καταμετρητές – Κοζάνη
Η εταιρία G4S Cash Solutions μέλος του Πολυεθνικού Ομίλου εταιριών G4S, κορυφαίου παγκοσμίως στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ζητά να προσλάβει για την στελέχωση του κλάδου χρηματαποστολών στο Υποκατάστημα της Κοζάνης :

Συνοδούς Χρηματαποστολών και Καταμετρητές – Κοζάνη
Κωδ. CDCHKOZ 11-16
Περιοχή αναφοράς : KOZANH

Οδηγός - Συνοδός Χρηματαποστολών : Η θέση αναφέρεται σε 8ωρη ημερήσια εργασία με βασική αρμοδιότητα την μεταφορά των αξιών προς και από τους πελάτες τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από την εταιρεία και την ελληνική νομοθεσία.

Καταμετρητής/ρια : Εργασία σε πλήρες ωράριο ή μερικής απασχόλησης με βασική αρμοδιότητα την καταμέτρηση των χαρτονομισμάτων και κερμάτων που διακινεί η εταιρία.

Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια Υπηρεσιών Ασφαλείας (security)
Απολυτήριο Λυκείου
Πολύ καλή φυσική κατάσταση
Βασικές γνώσεις Η/Υ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις με ικανότητα Ι1 (για τους άνδρες υποψηφίους)

Η εταιρεία προσφέρει μόνιμη απασχόληση, ανταγωνιστικό μισθό, πρόσθετη ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση.
Αν επιθυμείτε να κάνετε καριέρα στη μεγαλύτερη εταιρεία χρηματαποστολών με ηγετική θέση στην αγορά και διακρίνεστε από συνέπεια, πειθαρχία και επαγγελματισμό, τότε μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο fax : 24610 45925, αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης [CDCHKOZ 11-16].
 --------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Νέα επιχείρηση στην Κοζάνη ζητάει διανομείς
Νέα επιχείρηση διανομής ζητάει διανομείς με δικό τους δίκυκλο που να έχουν εμπειρία στη διανομή.
Πληροφορίες στο τηλ. 2461102413.
Πληροφορίες στο τηλ. 2461102413.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται από επιχείρηση στην Κοζάνη, νεαρός, άνω των 25 ετών, για μόνιμη εργασία σε θέση ευθύνης
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η εξαιρετική επικοινωνιακή δεξιότητα καθώς και άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται μέχρι 03-12-2017 στο gppapas@gmail.com.
----------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται άτομο για εργασία
ΖΗΤΗΤΑΙ ΝΕΟΣ - ΝΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ e-mail : moreicecreamkoz@gmail.com
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού για την κατασκευή του TAP 
Η Εταιρεία BONATTI-J&P-ΑΒΑΞ S.r.l., που έχει αναλάβει την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) από Καβάλα μέχρι Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη μέχρι Καστοριά, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, ώστε να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της κατασκευής.

Ψάχνουμε ανθρώπους με την παρακάτω ειδικότητα και προσόντα :
Χειριστές Διαφόρων Μηχανημάτων (15 θέσεις)
• Άδεια εργασίας – Δίπλωμα Χειριστή.
• Απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το δημόσιο.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Θα προτιμηθούν χειριστές μηχανημάτων Έργου 1ης ειδικότητας Α και Β ομάδας (συγκεκριμένα των υποομάδων 1.1 και 1.3) καθώς και της 2ης ειδικότητας Α και Β ομάδας (όλων των υποομάδων εκτός των 2.6 και 2.7).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην : BONATTI – J&P ΑΒΑΞ S.r.l.
από Δευτέρα 21/11/2016 έως και Παρασκευή 25/11/2016 στα παρακάτω σημεία, όπου θα υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρείας για να δέχεται βιογραφικά (μαζί με αντίγραφο των διπλωμάτων τους – χειριστή) και αιτήσεις (έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν προς συμπλήρωση) από τις 10:00π.μ έως 16:00μ.μ., στο ξενοδοχείο EΡΜΙΟΝΙΟ, Κεντρική Πλατεία Νίκης, Κοζάνη.

Μπορούν επίσης να στείλουν βιογραφικό σημείωμα ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (με αναγραφή της ειδικότητας και του τηλέφωνου τους), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info.job@bonattijpavaxsrl.gr το αργότερο μέχρι την Κυριακή 27/11/2016.


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ : 43 θέσεις, δίμηνα, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας 
43 ΘΕΣΕΙΣ - 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ - Εργάτης Εργάτρια (ΥΕ)
Αιτήσεις από 18.11.2016 μέχρι και 29.11.2016

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 43 (σαράντα τριών) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 18.11.2016 μέχρι και 29.11.2016 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος (αρμόδια υπάλληλος κα. Θεοχάρη Ευαγγελία, τηλέφωνο 2463052308,437), την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση.
ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/292171

-----------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ : 8 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Κοζάνης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας & Γραφείο Κοιμητηρίων), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
(Τμήμα Καθαριότητας) Κοζάνη
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6 Θέσεις
(Τμήμα Καθαριότητας) Κοζάνη
ΥΕ Εργατών/Εργατριών καθαριότητας 1 Θέση
(Γραφείο Κοιμητηρίων) Κοζάνη
ΥΕ Εργατών/Εργατριών Νεκροταφείου 1 Θέση
ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/291998
-----------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΟΑΕΔ : Έξι προγράμματα για ανέργους. Όλες οι λεπτομέρειες
Έχοντας πολύ υψηλά το ποσοστό της ανεργίας, ο ΟΑΕΔ έχει δημιουργήσει προγράμματα για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Δείτε παρακάτω τα βασικότερα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του ΟΑΕΔ:

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησής τους.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Απευθύνεται σε φορείς και οργανώσεις, με την επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι), ηλικίας έως 25 ετών (να διανύουν, δηλαδή, κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και το 25ο έτος της ηλικίας τους), να ανέρχεται στο ποσό των 22 ευρώ την ημέρα.

– Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 άνεργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Η δαπάνη για το πρόγραμμα προκύπτει από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ (ΦΕΚ Β’/1663/2010)

– Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών άνεργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων, και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.550.000 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και τον κρατικό προϋπολογισμό για τα άτομα με αναπηρία. Να σημειωθεί ότι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες, 100 από άνεργα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα που έχουν αποφυλακιστεί. (Για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα υπάρχει ασάφεια, αν ακόμα είναι ανοικτό.)

- Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις τράπεζες και στους φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες που δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής τους (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Επίσης, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσληψη ανέργων 30-49 χρονών, σύμφωνα με την διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη. Οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 10.000 ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπλέον εξήγησε ότι οι όποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων οφείλονται στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ οργανώνει τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα θα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και θα επιχορηγεί νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

enikonomia
ΠΗΓΗ : Read more : http://kozanionline.blogspot.gr/2016/11/blog-post_13.html?spref=fb
-----------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται πωλητής για στελέχωση καταστήματος σε Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων στην Κοζάνη
Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων πωλητής για στελέχωση καταστήματος, απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Προϋπηρεσία στο χώρο και γνώση της αγοράς θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 21000.
Αποστολή βιογραφικού στο : g.balabanidis@af–ioannidis.gr
ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/291821
--------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Νέα επιχείρηση διανομής ζητάει διανομείς με δικό τους δίκυκλο

Νέα επιχείρηση διανομής ζητάει διανομείς με δικό τους δίκυκλο.
Πληροφορίες στο τηλ. 2461102413.


ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/291253

-------------------------------------------------------------------------
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται υπάλληλος γραφείου από επιχείρηση με έδρα την Κοζάνη
Επιχείρηση με έδρα την Κοζάνη που ασχολείται με λιανικό και χονδρικό εμπόριο αναζητεί υπάλληλο γραφείου για τη διαχείριση του e-shop και των social media της επιχείρησης.
Απαραίτητα προσόντα :
Απολυτήριο λυκείου
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή Βιογραφικών στο info [ στο ] hauteacorn.com
Τηλ. 6942445157

-------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :  4 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Κοζάνης
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για την Υπηρεσία Τηλεθέρµανσης, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων :
  • 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
  • 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : 2ο χλµ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στη ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψιν κ Νικολάου Νικόλαου ή κας Λιάπη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας : 2461051519 ή 2461051516).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/4-thesis-ergasias-sti-deva-kozanis/
ΠΗΓΗ : http://www.e-dimosio.gr/
-------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα για εργασία σε καφέ της Κοζάνης 

Ζητείται κοπέλα για εργασία σε καφέ της Κοζάνης.
Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Πληροφορίες στο 246104181
1.
ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/291029
----------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προσλήψεις 44 υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ
(1 ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ & 1 ΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 08-11-2016 ΜΕΧΡΙ 17-11-2016
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης.
ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/proslipsis-44-ipallilon-grafiou-sti-dei/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ - 8ΜΗΝΑ ΛΚΔΜ
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Ν. Κοζάνης
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 07-11-2016 έως 16-11-2016

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2016 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης
ΠΗΓΗ : dei.gr
---------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 2 θέσεις Π.Ε. Κτηνιάτρων, για 8 μήνες, στην Π.Ε. Κοζάνης 
H Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 131313/2420/7-10-2016 ΣΟΧ1/2016, ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού δύο(2) ατόµων και διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
 

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/290297
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται κοπέλα για ημιαπασχόληση σε γραμματειακή υποστήριξη από επιχείρηση στην Κοζάνη
Πληροφορίες 2461034236.
 
ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/290084

-------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα για εργασία στο Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λάκης Παπαδόπουλος, έναντι ΚΤΕΛ Κοζάνης Πτωχοκομείου 7 !!!
Τηλ. : 2461093255 - 6937403215
----------------------------------------------------------------- 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΗ : Πρόσληψη νοσηλευτή στην Κοζάνη (8μηνα ΛΚΔΜ)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32), για την Δ/νση Εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στο Δήμο Εορδαίας του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπος απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για τη Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 24.10.2016 έως και 02.11.2016.

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/288207
-------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προσλήψεις με 8μηνα στο Πρότυπο Κέντρο Kτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης Eορδαίας (Αιτήσεις 25/10 & 3/11)

 

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/288044

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΣΠΑ : Επιδότηση έως 100% για παλαιούς και νέους επιχειρηματίες 


Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος προκήρυξης των τριών δημοφιλών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και των πτυχιιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που θέλουν να σπάσουν τη δική τους δουλειά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριώ δράσεων που ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» που διαχειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανέρχεται στα 238 εκατ. ευρώ.

Μέσα από τα προγράμματα αυτά που στον πρώτο κύκλο τους κέρδισαν το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, για την ακρίβεια 34.000, προβλέπονται κοινοτικές ενισχύσεις έως και 100% για επενδύσεις.

Συνοπτικά οι τρεις δράσεις έχουν ως εξής :

- Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Ο προϋπολογισμός του δεύτερου κύκλου θα είναι της τάξης των 140 εκατ. ευρώ.

- «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με τον προϋπολογισμό του δεύτερου κύκλου να σχεδιάζεται στα 48 εκατ. ευρώ.

- Τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» που θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Πηγές θέλουν τα ποσοστά επιδότησης για όσους υπαχθούν στα προγράμματα να μην αλλάζουν σε σχέση με εκείνα του πρώτου κύκλου.

Έτσι για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Σε σχέση με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα το ποσοστό επιδότησης, σύμφωνα με το Έθνος, θα είναι πάλι στο 100%.

Επίσης στο 100% θα είναι και η επιδότηση της δράσης ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αιτήσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλλουν:

- Άνεργοι πτυχιούχοι τριοτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

- Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβύνουν σύνταξη γήρατος.


enikonomia

ΠΗΓΗ : Read more :
http://kozanionline.blogspot.gr/2016/10/100.html?spref=fb

----------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από το κατάστημα Vodafone στην Κοζάνη, ζητείται υπάλληλος για εργασία στο τμήμα πωλήσεων

Από το κατάστημα Vodafone Γεωργιάδης Λάζαρος 11ης Οκτωβρίου 1 Κοζάνη, ζητείται υπάλληλος για εργασία στο τμήμα πωλήσεων.

Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να εχει γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, αγγλικά και να μην υπερβαίνει το 30 ετος της ηλικιας του/της.

Επιθυμητή η ευχέρεια στην επικοινωνία.
Αποστολή βιογραφικών στο lazaros.georgiadis@yahoo.gr

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/286723


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Vicko (και στην Πτολεμαΐδα)

Αποθηκάριοι καταστήματος Πτολεμαϊδας

Εργάτες αποθήκης 20-35 ετών ζητούνται για την πόλη της Πτολεμαΐδας.
Επιθυμητά προσόντα :
- Απόφοιτοι Λυκείου
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Οργανωτικοί

δείτε όλες τις θέσεις στα vicko εδώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται κοπέλα για εργασία σε Καφέ Ουζερί στην Κοζάνη
Ζητείται κοπέλα για εργασία στο Καφέ Ουζερί “Με Ρακί και Μεράκι” στην Κοζάνη.
Πληροφορίες στο Τηλέφωνο : 6955610339 Κυρία Φανή.

ΠΗΓΗ : www.kozan.gr/post/285832----------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδας
Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 25 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και κλείουν στις 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη.
Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις μονίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας για απόφοιτους λυκείου και ΤΕΙ.

Ειδικότερα το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 συνολικα θεσεων τακτικού προσωπικού τεχνολογικής  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως κατωτέρω : Α’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαεννέα (19) θέσεις των ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών, ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK) και ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Β’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαέξι (16) θέσεις των ειδικοτήτων: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων, ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών.

Πληροφορίες στο παρακάτω Λινκ !!!
ΠΗΓΗ : http://www.eordaialive.com/el/prokiryxi-asep-gia-monimes-proslipsis-stin-trapeza-elladas/

------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Θέση Αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Αρχαιολόγου με σύμβαση ΙΔΟΧ.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 21 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου του ΠΔΕ Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες στην παραλίμνια περιοχή του Πολυφύτου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
- Υ.Ε ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- Π.Ε ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia. gov. gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05/10/2016 έως 11/10/2016) από τις 9:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά :
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΗΓΗ : http://kozanionline.blogspot.gr/2016/10/21.html?spref=fb
-----------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 1 θέση γυμναστή στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βοΐου

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες…!!!

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/285696

----------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δήμος Κοζάνης : Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγ. ανέργων για 238 θέσεις πλήρους απασχόλησης 8μηνης διάρκειας

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ. η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης 8μηνης διάρκειας σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας (Δημόσια Πρόσκληση, Νο 10/2016), εκ των οποίων 238 θέσεις αντιστοιχούν στο Δήμο Κοζάνης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. (www.oaed.gr).

Read more :
ΠΗΓΗ : http://kozanionline.blogspot.gr/2016/10/238-8.html?spref=fb
------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων πωλητής για στελέχωση καταστήματος
Ζητείται από επώνυμη Αντιπροσωπεία Αυτοκίνητων πωλητής για στελέχωση καταστήματος, απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Προϋπηρεσία στο χώρο και γνώση της αγοράς θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 24610 21000.
Αποστολή βιογραφικού στο : g.balabanidis@af–ioannidis.gr

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/285244
----------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ολη η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την νέα Κοινωφελή Εργασία
Οι θέσεις για τον Δήμο Κοζάνης

Tην Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη Β’ φάση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο αφορά τις προσλήψεις 6.339 ανέργων, με συμβάσεις οκτάμηνης απασχόλησης σε 34 Δήμους σε όλη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας 3ης Οκτωβρίου 2016 και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 13ης Οκτωβρίου 2016 να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν έως τρεις Δήμους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Στα κριτήρια μοριοδότησης των νέων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το κριτήριο της εντοπιότητας και των ωφελουμένων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να πριμοδοτούνται οι δημότες των περιοχών με υψηλή μακροχρόνια ανεργία, αλλά και οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής :
 * Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
* Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
* Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
* Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
* Ηλικία.
* Αριθμός ανήλικων τέκνων.
* Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
* Εντοπιότητα.
* Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

Θέσεις Ειδικότητες :
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για πρώτη φορά, τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. 
Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης.
Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.
Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική.
Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας.
Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Όλη η προκήρυξη του ΟΑΕΔ εδώ

Οι θέσεις για τον Δήμο Κοζάνης :
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ10ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ3ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ3ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ3ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ2ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ9ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ3ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)2ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ12ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ8ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ1ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ3ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ2ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ5ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB2ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ2ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ2ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΓΥΜΝΑΣΤΗΣ3ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ1ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ2ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΘΕΟΛΟΓΙΑΣ1ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ1ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΝΟΜΙΚΗΣ1ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ1ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ1ΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ2ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ7ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ8ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ6ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΗΧΟΛΗΠΤΩΝ1ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ3ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΔΕΗΘΟΠΟΙΟΙ1ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ51ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ13ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ3ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΗΓΗ : Read more : kozanionline.blogspot.gr
-----------------------------------------------------------------------------
* * *ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ! ! !

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ : Πρόσληψη 68 ατόμων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (πίνακας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμο Εκπρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και εντός προθεσμία δέκα (10) ημερών από 28/09/2016 έως 07 /10/2016.

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.

ΠΗΓΗ : http://kozanionline.blogspot.gr/2016/09/68.html?spref=fb
--------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται Τεχνίτης Οχημάτων ή Ηλεκτρολόγος οχημάτων με πτυχίο

Συνεργείο αυτοκίνητων αναζητάει Τεχνίτη οχημάτων ή Ηλεκτρολόγος οχημάτων με πτυχίο, προϋπηρεσία και εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στείλουν βιογραφικό στο email : mylwnase@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας 6974803034.

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/284587
-------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από επιχείρηση στην Κοζάνη ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ ΖΗΤΑ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΕΙ Η ΑΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 25-35ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6943-299757
-----------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Προκήρυξη για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ιδιωτικό ΙΕΚ VOLTEROS
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 28-9-2016 έως και 5-10-2016, στην Γραμματεία του ΙΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του ΙΕΚ που δέχεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : τηλ. 2461028197.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πρόσληψη Γραμματέως για την γραμματειακή υποστήριξη του Ιδιωτικού ΙΕΚ VOLTEROS
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 28-9-2016 έως και 5-10-2016, στην Γραμματεία του ΙΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του ΙΕΚ που δέχεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : τηλ. 2461028197

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πρόσληψη ΠΕ πολιτικού μηχανικού στη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του ΚΕΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
choris-titlo
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ AE./KEE ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V, Τ.Θ. 103, Τ.Κ.50200 – Πτολεμαΐδα υπόψη κ. Δερβενιωτάκη Μιχαήλ (τηλ. Επικοινωνίας: 24630-52223, κιν. 697-8000766). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Εορδαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες –  Έντυπα – Διαδικασίες –  Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Δείτε την προκήρυξη εδώ
ΠΗΓΗ : e-ptolemeos.gr
-----------------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από επιχείρηση στην Κοζάνη ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ ΖΗΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΕΙ Η ΑΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 25-35ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6943-299757
--------------------------------------------------------------------
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Αποστολή βιογραφικού για το κατάστημα «Stepsport» Κοζάνης
“Το ανθρώπινο δυναμικό της «Stepsport» αποτελούσε ανέκαθεν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας.
Η επιθυμία μας λοιπόν για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προσφοράς αλλά και η απαίτηση για την συνεχή βελτίωση του,μας οδηγεί σε μια διαρκή αναζήτηση στελεχών,με σκοπό την ένταξη τους στο δυναμικό της εταιρείας μας.

Αποκτήστε λοιπόν την επαγγελματική εξέλιξη που σας αξίζει σε ένα ευχάριστο, φιλικό αλλά και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικού για το κατάστημα Κοζάνης info@stepsport.gr
ΠΗΓΗ : kozan.gr
---------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, με γνώσεις σε προγραμματισμό PLC
Η εταιρεία axelteam ζητά να προσλάβει άτομο, Ηλεκτρολόγο μηχανικό ΤΕ με γνώσεις σε προγραμματισμό PLC και αυτοματισμούς.  

Αποστόλη βιογραφικών στο lefteris@axel.gr

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/283364
----------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ : 27/09/2016

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτ.Μακεδονίας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας και Φλώρινας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ : http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%A3%CE%9F%CE%A741.pdf

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/283254
--------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη: Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ζητεί άμεσα καθηγήτριες/καθηγητές Αγγλικής
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ζητεί άμεσα καθηγήτριες/καθηγητές Αγγλικής, κατά προτίμηση NATIVE SPEAΚERS, με γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό με φωτογραφία στο vagriva@hotmail.com ή να προσκομίσουν το βιογραφικό τους στη γραμματεία του φροντιστηρίου, Ωριγένους 7, Κοζάνη.
------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΕΗ - ΛΚΔΜ 8ΜΗΝΑ 73 ΘΕΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ θα γίνονται δεκτές από  19-09-2016  ημέρα Δευτέρα έως και 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :
- ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
- ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
- ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
- ΔΕ Φύλακες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

ΠΗΓΗ : http://www.eordaialive.com/el/dei-73-thesis-oktamina-sto-l-k-d-m/
--------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται από κατάστημα ιατρικών ειδών εξωτερικός πωλητής-πωλήτρια για τον Νομό Κοζάνης
Ζητείται από κατάστημα ιατρικών ειδών εξωτερικός πωλητής-πωλήτρια για τον Νομό Κοζάνης,με δίπλωμα οδήγησης.

- Ηλικία 25 έως 40 ετών
- Προτιμάτε προϋπηρεσία στον χώρο τον πωλήσεων.
- Αποστολή βιογραφικών vrakazoi@gmail.com
Ζητείται από κατάστημα ιατρικών ειδών εξωτερικός πωλητής-πωλήτρια για τον νομό κοζανης,με δίπλωμα οδήγησης .
-Ηλικία 25 έως 40 ετών
-Προτιμάτε προϋπηρεσία στον χώρο τον πωλήσεων.
-Αποστολή βιογραφικών  vrakazoi@gmail.com
- See more at: http://www.kozan.gr/post/282599#sthash.6CTL7cnn.dpuf
Ζητείται από κατάστημα ιατρικών ειδών εξωτερικός πωλητής-πωλήτρια για τον νομό κοζανης,με δίπλωμα οδήγησης .
-Ηλικία 25 έως 40 ετών
-Προτιμάτε προϋπηρεσία στον χώρο τον πωλήσεων.
-Αποστολή βιογραφικών  vrakazoi@gmail.com
- See more at: http://www.kozan.gr/post/282599#sthash.6CTL7cnn.dpuf

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/282599
------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται στην Πτολεμαΐδα διανομέας για Courier

Ζητείται στην Πτολεμαΐδα διανομέας για Courier, επιθυμητό δίπλωμα από μηχανάκι και αυτοκίνητο, θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία.

Πληροφορίες τηλ. 6978550486ΠΗΓΗ :  http://e-ptolemeos.gr/zitite-stin-ptolema%CE%90da-dianomeas-gia-courier/
-----------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ο Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Κοζάνης ”Ηλιαχτίδα” ζητά δύο άτομα για εργασία

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Κοζάνης ”Ηλιαχτίδα” ζητά δύο άτομα για εργασία και ειδικότερα :
- Μια ειδική παιδαγωγό για τρίωρη απογευματινή εργασία, όπου θα απασχολεί παιδιά του συλλόγου με κατασκευές και δράσεις κοινωνικοποίησης.
- Και έναν γυμναστή ή γυμνάστρια για την προπόνηση παιδιών του συλλόγου σε διάφορα αθλήματα.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν βιογραφικό στο email : iliaktidakozani@yahoo.gr μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 19-09-2016.

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/282286
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Zητείται νεαρός για delivery
Zητείται νεαρός για delivery στο fredito στην Κοζάνη. Τηλ. 2461029400.

ΠΗΓΗ :  http://www.kozan.gr/post/282279--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ BASE SAFETY ζητά άμεσα προσωπικό ασφαλείας για φυλάξεις στους παρακάτω Νομούς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά άμεσα προσωπικό ασφαλείας για φυλάξεις στους παρακάτω Νομούς : Κοζάνης, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Πιερίας, Φλώρινας και Καστοριάς.

Απαραίτητες προϋποθέσεις : Απολυτήριο Λυκείου, Ηλικία από 21 έως 40 ετών, Άδεια επαγγέλματος σε ισχύ.
Χαρακτηριστικά υποψηφίων : Ήθος, Εργατικότητα, Πειθαρχία, Ομαδικό Πνεύμα, Εχεμύθεια.

Παρέχεται Βασικός μισθός και πλήρης ασφάλιση,
6940864823, 09:00-17:00

ΠΗΓΗ : http://security.blogy.gr/post/510-etaireia-base-safety-zita-amesa-prosopiko-asfaleias-gia-fylakseis-stoys-parakato-nomoys
--------------------------------------------------------------------------------


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Από εταιρεία καλλυντικών ζητούνται άτομα για εργασία

1. Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες.

Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο.
Πολλά κέρδη.
Ευέλικτο ωράριο.
Συμφέρουσα συνεργασία.
Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.

Τηλ : 6987056500 / 2314310700 email : lefleuraggelia01@gmail.com
------ ΚΑΙ-----
2. Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες.

Απαραίτητο αυτοκίνητο.
Συμφέρουσα συνεργασία.
Πολλά κέρδη.
Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.

Τηλ: 6987056500 / 2314310700 email : lefleuraggelia03@gmail.com

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/282276
------------------------------------------------------


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Κοζάνη : Ζητείται κοπέλα γι’ απασχόληση σε fast food 

Ζητείται κοπέλα για να απασχοληθεί στο fast food “Ονειροπαγίδα Γεύσεων” στην Κοζάνη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461301697 & 6975528207.

 ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/281518
-----------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητούνται άτομα για εργασία στην Πτολεμαΐδα
Aπό την Επιχείρηση Γύρος Αδάμ ζητούνται :
- Έμπειρος κόφτης γύρου
- Τυλιχτές γύρου.
- Γυναίκα για Κουζίνα.
– Προϋπηρεσία απαραίτητη.

Αδάμ Μαμ - Π. Αδαμοπούλου 62 Πτολεμαϊδα
Πληροφορίες στο τηλ. 24630 28890

ΠΗΓΗ : http://www.eordaialive.com/el/zitounte-atoma-gia-ergasia-stin-ptolema%ce%90da/
----------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ζητείται στην Πτολεμαΐδα κομμωτής – κομμώτρια


ΖΗΤΕΙΤΑΙ στην Πτολεμαΐδα κομμωτής – κομμώτρια.
Πληροφορίες τηλ. 6986008473

ΠΗΓΗ : http://e-ptolemeos.gr/zitite-stin-ptolema%ce%90da-kommotis-kommotria/
---------------------------------------------------------------------------- ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Μεγάλη εταιρεία φαρμακαποθηκών, με έδρα την Κοζάνη, ζητά προσωπικό

Θέσεις - Εισικότητες :
- Φαρμακουπαλλήλων
 - Οδηγών

Μεγάλη εταιρεία φαρμακαποθηκών, με έδρα την Κοζάνη, ζητά να προσλάβει προσωπικό με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου, για την στελέχωση της.

Απαιτούμενα Προσώντα για την Ειδικότητα Φαρμακουπαλλήλων (Κωδικός Θέσης Φ0916) :
- Καλή Γνώση Η/Υ
- Γνώση του Φαρμάκου

Απαιτούμενα Προσώντα για την Ειδικότητα Οδηγών (Κωδικός Θέσης Ο0916) :
- Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
- Ισχύουσα Άδεια Οδήγησης (Ερασιτεχνική) για αυτοκίνητο και μηχανή

Γενικά Απαιτούμενα Προσώντα Πρόσληψης :
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 20-30 έτη
2. Να διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας
3. Να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα

Αποστοιλή Βιογραφικών στο email : mikri.aggelia@gmail.com ή στο fax : 2310478946

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/281302
---------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πρόσληψη 12 ατόμων στο Δήμο Εορδαίας


- ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
- ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 07/09/2016 έως 16/09/2016. 9.00 έως 1.30 τις εργάσιμες μέρες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας.

Διάρκεια σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2463350119.

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/280979
-----------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 2 ΤΕ Μηχανικοί στις σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ


2 ΤΕ Μηχανικοί για 3μηνη απασχόληση (και όχι πέραν τις 15-12-2016) στις σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή και στην Ποντοκώμη.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 09-09-2016 έως 15-09-2016, από 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 24610 98800 & 24610 98801

ΠΗΓΗ : http://www.kozan.gr/post/281194
--------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Έως 9.000 ευρώ εφάπαξ επιδότηση για φύτευση δένδρων δικαιούνται με το νέο ΕΣΠA οι αγρότες, που στρέφονται στην καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων.
Δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοχοι αγροτικής γης, ενώ στο μέτρο περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες επιχορηγούμενων δαπανών/κόστους.

Οι τρεις κατηγορίες επιχορηγούμενων δαπανών/κόστους :
1. Δαπάνες εγκατάστασης φυτείας
2. Δαπάνες για εργασίες συντήρησης
3. Κόστος απώλειας εισοδήµατος

Πιο αναλυτικά πατήστε παρακάτω στον Σύνδεσμο !!!
ΠΗΓΗ : http://www.elliniki-gnomi.eu/eos-9-000-evro-efapax-epidotisi-gia-fitefsi-dendron-dikeounte-me-to-neo-espa-i-agrotes-pou-strefonte-stin-kalliergia-oporoforon-dendron/
------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Η Κολυμβητική Ενωση Κοζάνης αναζητεί προπονητές για την μικρή πισίνα
Η Κολυμβητική Ενωση Κοζάνης αναζητεί προπονητές για τα Τμήματα Εκμάθησης (μικρή πισίνα, ηλικίες 4-8 ετών) για την ερχόμενη σαιζόν 2016-17.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι γυμναστής με ειδικότητα κολύμβηση και με κάποια εμπειρία εκμάθησης κολύμβησης σε μικρά παιδιά.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο kekozanis@gmail.com και να επικοινωνήσουν στο 694 350 1131.

ΠΗΓΗ : http://www.kekozanis.gr/anakoinwseis/h-kekozanis-anazhtei-proponhtes-gia-tin-mikrh-pisina/
-----------------------------------------------------------------------

2 σχόλια:

Finance είπε...

Προσφέρει δάνεια σε όλους

Για όλες τις οικονομικές σας ανάγκες, επικοινωνήστε μαζί μου. Είμαι ειλικρινής και αξιόπιστος δανειστής. Η προσφορά μου κυμαίνεται από 3600 € έως 620.000 €.

Email: stephannefillon@gmail.com

Vincent είπε...

Έχω ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων που κυμαίνονται από 5000 € έως 1.000.000 € σε κάθε σοβαρό πρόσωπο που θέλει αυτό το δάνειο. 3% επιτόκιο ανά έτος ανάλογα με το ποσό που δανείστηκε. Μπορείτε να εξοφλήσετε από 3 έως 25 έτη κατ 'ανώτατο όριο, ανάλογα με το ποσό που δανείστηκε. εξαρτάται από εσάς να βλέπετε μηνιαίες πληρωμές. Ζητώ μόνο μια πιστοποιημένη χειρόγραφη βεβαίωση χρέους και επίσης ορισμένα έγγραφα που θα σας παράσχουμε. Εδώ είναι το email μου: vincentfradette15@gmail.com

γραψτε το email σας αν θελετε να σας ενημερωνουμε